วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

มารยาทในห้องเรียนมารยาทในห้องเรียนที่ควรปฏิบัติ : ควรเชื่อฟังคุณครู ไม่คุยกันในระหว่างเรียน ไม่พูดแทรกเมื่อครูพูดอยู่ แต่ควรยกมือขึ้นแร้วพูด ฯลฯ
มารยาทในห้องเรียนที่ไม่ควรปฏิบัติ : คุยโทรศัพท์ พูดคุยกัน เล่นกัน พูดแทรกเมื่อครูพูดอยู่ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น